JAK WYGLĄDA FINAŁ POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO? – postanowienie o wykonaniu układu

Zawarcie układu, a więc rodzaju zbiorowej ugody regulującej warunki spłaty zadłużenia jest celem każdego trybu postępowania restrukturyzacyjnego. Jeśli wierzyciele zgodzą się na propozycje dłużnika i zawrą układ,  podlega on następnie kontroli sądowej. W sytuacji gdy układ jest zgodny z obowiązującymi przepisami i nie narusza interesu wierzycieli sąd wydaje postanowienie o jego zatwierdzeniu. Czy oznacza to, że restrukturyzacja się powiodła? Uzyskanie zatwierdzonego układu jest dopiero połową sukcesu. Kolejnym krokiem jest bowiem realizacja spłat i wprowadzanie w życie planu restrukturyzacyjnego.    

UKŁAD ZATWIERDZONY – CO DALEJ?

O tym, jak przebiega proces zatwierdzenia układu oraz jakie niesie ze sobą skutki pisaliśmy szczegółowo tutaj: WIERZYCIELIE ZAGŁOSOWALI ZA PRZYJĘCIEM UKŁADU – CO DALEJ? Zatwierdzenie przyjętego układu. Na potrzeby tego artykułu przypomnijmy tylko, że zatwierdzenie przez sąd przyjętego przez wierzycieli układu wiąże się z odzyskaniem przez dłużnika pełnego zarządu nas swym przedsiębiorstwem oraz umorzeniem zawieszonych wcześniej egzekucji. Z drugiej jednak strony od tego momentu dłużnik zobligowany jest wykonywać założenia układu – a więc spłacać należności na rzecz wierzycieli.  Innymi słowy, zatwierdzenie układu kończy etap negocjacji z wierzycielami, oczekiwania na postanowienia sądu, czy też decyzje nadzorcy sądowego. Na tym etapie dłużnik uzyskał już „akceptację” dla swych założeń – teraz jego zadaniem jest skupić się na ich realizacji.     

WYKONANIE PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU

Warto pamiętać, że postępowanie restrukturyzacyjne nie sprowadza się jedynie do negocjacji warunków spłaty zadłużenia. Głównym założeniem restrukturyzacji jest bowiem kompleksowa naprawa przedsiębiorstwa dłużnika – w tym przemodelowanie go w taki sposób, aby kłopoty finansowe już nie powróciły. Nadzorca Sądowy wspólnie z dłużnikiem wypracowują więc różnego rodzaju środki restrukturyzacyjne mające na celu udoskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika. Przyjęte środki restrukturyzacyjne, a także harmonogram ich wdrażania stanowią kluczowy element planu restrukturyzacyjnego. Po zatwierdzeniu układu zadaniem dłużnika jest więc stosowanie się do założeń planu restrukturyzacyjnego –  w tym wprowadzania opisanych w nim zmian w swym przedsiębiorstwie. Niezależnie od tego, dłużnik musi też wykonywać spłaty na rzecz wierzycieli zgodnie z ustaleniami przyjętymi w układzie.

NADZORCA WYKONANIA UKŁADU    

Nad prawidłowością wykonywania przez dłużnika założeń układu oraz planu restrukturyzacyjnego czuwa nadzorca wykonania układu. Zostaje nim zazwyczaj osoba, która sprawowała wcześniej funkcję nadzorcy sądowego. Zadaniem nadzorcy jest kontrolowanie działalności dłużnika – a zwłaszcza tego czy wprowadza zaplanowane środki restrukturyzacyjne oraz terminowo spłaca raty na rzecz wierzycieli. O wynikach swej pracy nadzorca wykonania układu informuje sąd – składając w tym przedmiocie cykliczne sprawozdania.  

POSTANOWIENIE O WYKONANIU UKŁADU

Wraz z uiszczeniem przez dłużnika ostatniej raty przewidzianej w układzie postępowanie restrukturyzacyjne dobiega końca. Zwieńczeniem całego procesu jest zawnioskowanie przez dłużnika (bądź nadzorcę wykonania układu) o wydanie przez sąd postanowienia o wykonaniu układu. Prawomocne postanowienie o wykonaniu układu jest dokumentem potwierdzającym zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego. Na jego podstawie dłużnik uzyskuje wykreślenie wpisów o restrukturyzacji z ksiąg wieczystych i rejestrów.

PODSUMOWANIE

Wykonanie układu stanowi ostatnią prostą postępowania restrukturyzacyjnego. W tym okresie dłużnik rozpoczyna realizację założeń planu restrukturyzacyjnego oraz układu z wierzycielami. To wtedy okazuje się, czy przewidywania dłużnika co do możliwości spłaty wierzycieli pokrywają się z rzeczywistością. Jeśli w skutek restrukturyzacji sytuacja finansowa dłużnika polepszyła się na tyle, iż pozwoli na spłatę należności na rzecz wierzycieli postępowanie restrukturyzacyjne kończy się sukcesem. Potwierdzeniem tegoż sukcesu jest zaś wydawane przez sąd postanowienie o wykonaniu układu.