KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – pomoc dla wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Postępowania upadłościowe bądź restrukturyzacyjne prowadzone względem dłużnika silnie oddziałują także na interesy wierzycieli. Obowiązujące przepisy nierzadko wymagają przy tym podejmowania przez wierzycieli określonych aktywności, bez których odzyskanie swej należności będzie znacząco utrudnione lub wręcz niemożliwe. Doświadczenie wskazuje, że większe zaangażowanie wierzyciela w postępowanie, zwiększa znacząco szanse oraz maksymalizuje wysokość odzyskanych środków. Nierzadko jednak wierzyciel dowiaduje się o upadłości czy restrukturyzacji dłużnika zbyt późno, gdy ma już bardzo ograniczoną możliwość działania. Problemem jest również brak świadomości tego, jakie prawa przysługują wierzycielom. Wszystko to pogarsza jeszcze i tak nie łatwą pozycję wierzycieli dłużników z kłopotami finansowymi. Sytuacja ta może ulec poprawie na skutek ostatniej zmiany przepisów, w wyniku której wprowadzony został nowy Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

CZYM JEST KRZ? JAK DZIAŁA?

Nowy Krajowy Rejestr Dłużników to ogólnodostępny portal internetowy, który zbiera informacje na temat dłużników. Znajdziemy w nim wiadomości o prowadzonych względem dłużników postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych, czy też umorzonych egzekucjach. Co ważne, większość danych zawartych w KRZ jest jawna i dostępna dla każdego zainteresowanego. Korzystanie z portalu jest przy tym darmowe i nie wymaga logowania. KRZ funkcjonuje więc obecnie na kształt portalu Krajowego Rejestru Sądowego – gromadzącego dane dotyczące wpisanych tam spółek. KRZ dostępne jest pod adresem:

https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.4/KrzRejPubGui.WyszukiwaniePodmiotow?params=JTdCJTdE&seq=1

Aby wyszukać danego przedsiębiorcę i zweryfikować jego sytuację wystarczy użyć wyszukiwarki, w której wpisujemy podstawowe dane identyfikacyjne dany podmiot takie jak nazwa, nr KRS czy też NIP.

CO KRZ DAJE WIERZYCIELOM?

Dostępny od 1 grudnia 2021 r. KRZ ma obecnie wiele funkcji i może okazać się przydatny w różnych sytuacjach. Po pierwsze, jak już wspomniano, KRZ w swych założeniach ma służyć jako źródło wiedzy o potencjalnych kontrahentach i wpływać tym samym na przejrzystość i pewność obrotu gospodarczego. Każdy może więc zweryfikować chociażby, czy wobec jego potencjalnego kontrahenta nie były prowadzone bezskuteczne egzekucje, bądź czy nie występują inne przeszkody mogące potencjalnie zagrozić wspólnym interesom. Po drugie, wierzyciele dłużników w upadłości bądź restrukturyzacji mogą znaleźć tam pomocne informacje dotyczące m. in. etapu, na którym znajduje się postępowanie, terminu na zgłoszenie wierzytelności, stanu majątku dłużnika, czy też możliwości dochodzenia od dłużnika należności na drodze sądowej. Innymi słowy więc, w KRZ będą dostępne te dane, których uzyskanie dotychczas wymagało szeregu czasochłonnych czynności takich jak wizyty w sądzie (w celu przeglądania dokumentów), kontrolowanie MSIG czy też prowadzenie korespondencji z syndykiem (nadzorcą sądowym). Po trzecie, KRZ ma za zadanie zinformatyzować postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Wszelkie pisma wnoszone dotychczas przez wierzycieli w formie papierowej – takie jak np. zgłoszenia wierzytelności czy zarzuty na oszacowanie przedsiębiorstwa dłużnika – będą od teraz składane w wersji elektronicznej poprzez KRZ.

INFORMACJA O OTWARCIU POSTĘPOWANIA JUŻ NIE W MSIG

Dotychczas ogłoszenia o tym, że wobec dłużnika otwarto postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne (a także inne ogłoszenia) zamieszczane były w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jest to ważne o tyle, iż właśnie od czasu publikacji ogłoszenia rozpoczyna się bieg terminu na dokonanie przez wierzycieli określonych czynności. Obecnie jednak uległo to zmianie. Po nowelizacji, wszystkie ogłoszenia są udostępniane wyłącznie na portalu KRZ. Tyczy się to jednak tylko tych postępowań, które zostały wszczęte po 1 grudnia 2021 r. Toczące się dotychczas postępowania pozostają bez zmian.

POSUMOWANIE

Podsumowując,  z uwagi na swe liczne funkcjonalności KRZ może okazać się przydatnym mechanizmem ułatwiającym wierzycielom zorientowanie się w sytuacji, a także uczestniczenie w postępowaniu upadłościowym bądź restrukturyzacyjnym dłużnika. W efekcie przysłuży się to uzyskaniu przez wierzyciela szerszego zaspokojenia, a także zwyczajnie pozwoli wierzycielom zaoszczędzić czas i środki. Należy jednak pamiętać, że opisane w artykule zmiany dotyczą jedynie nowych postępowań (wszczętych po 1 grudnia 2021 r.). KRZ nie pomoże więc wierzycielom zaangażowanym w postępowania toczące się już od jakiegoś czasu. Na finalną ocenę nowelizacji należy więc poczekać.