WIERZYCIELIE ZAGŁOSOWALI ZA PRZYJĘCIEM UKŁADU – CO DALEJ? Zatwierdzenie przyjętego układu

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości pogrążonego w kłopotach finansowych przedsiębiorcy. Niezależnie od wybranego trybu, kulminacyjny moment każdej restrukturyzacji stanowi zgromadzenie wierzycieli. Wierzyciele decydują wówczas, czy plan restrukturyzacyjny oraz złożone przez dłużnika propozycje układowe przekonały ich na tyle, aby zagłosować za przyjęciem układu. Samo przyjęcie układu przez wierzycieli nie oznacza jednak, iż można przystąpić do jego realizacji. W pierwszej kolejności układ musi bowiem zostać zatwierdzony przez sąd.    

PRZYJĘCIE UKŁADU

O tym czym jest układ, jaki jest jego cel oraz jak przebiega procedura głosowania nad układem pisaliśmy już niejednokrotnie (PRZYJĘCIE UKŁADU). Przypomnijmy jednak, iż układ jest rodzajem zbiorczej ugody zawieranej pomiędzy wierzycielami a dłużnikiem. Jego przedmiotem jest ustalenia warunków spłaty zadłużenia. Warunki te proponuje dłużnik poprzez wystosowanie propozycji układowych.  W czasie zgromadzenia wierzycieli głosują oni za – bądź przeciw – przyjęciu układu.  Układ zostaje przyjęty, jeśli w wzięła w nim udział co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Jeśli zaś chodzi o liczbę głosów, to za układem musi opowiedzieć się ponad połowa głosujących wierzycieli, którzy posiadają co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługującej głosującym wierzycielom.

ZATWIERDZENIE UKŁADU PRZEZ SĄD

W przypadku gdy wierzycieli opowiedzieli się za przyjęciem układu, następnym krokiem jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Sąd rozpoznaje przyjęty układ na rozprawie, na której uczestniczyć mogą również wierzyciele. Inaczej wygląda to jedynie w trybie postepowania o zatwierdzenie układu, gdzie sąd zatwierdza wniosek „samodzielnie” – bez przeprowadzania rozprawy. Uczestnikom postępowania – a więc dłużnikowi i wierzycielom – przysługuje również prawo zgłaszania zastrzeżeń dotyczących układu.

ODMOWA ZATWIERDZENIA UKŁADU

Może się jednak zdarzyć, iż sąd odmówi zatwierdzenia przyjętego przez wierzycieli układu. Kiedy tak się stanie? Sąd obligatoryjnie odmówi zatwierdzenia układu jeżeli narusza on prawo. Przepisy precyzują, iż mowa tu zwłaszcza o sytuacji w której układ przewiduje udzielenie pomocy publicznej niezgodnie z obowiązującym prawem. Sąd nie zatwierdzi również układu jeżeli oczywistym jest, że nie będzie on wykonany. Domniemywa się, że taka sytuacja ma miejsca gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Ponadto, sąd może odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia.

SKUTKI ZATWIERDZENIA UKŁADU

Uzyskanie prawomocnego postanowienia o zatwierdzenia układu kończy sądowy etap postępowania restrukturyzacyjnego. Mówiąc najogólniej, kolejnym etapem jest przystąpienie do wykonywania układu. Zazwyczaj, to właśnie od momentu zatwierdzenia układu rozpoczynają bieg określone w propozycjach układowych terminy płatności rat na rzecz wierzycieli. Zatwierdzenie układu ma jednak także inne skutki. Po pierwsze, dłużnik odzyskuje pełną kontrolę nad swym przedsiębiorstwem. Może on więc znów dokonywać wszelkich czynności, a nie tylko tych nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu. Osoba pełniąca dotychczas rolę nadzorcy sądowego zostaje zaś nadzorcą wykonania układu. Jego zadaniem jest kontrola, czy dłużnik rzeczywiście poprawnie realizuje założenia układu. Po drugie, z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy prawa. Ponadto tytuły wykonawcze lub egzekucyjne (wyroki sądowe), obejmujące wierzytelności objęte układem, tracą swą skuteczność.

PODSUMOWANIE

Postępowanie zatwierdzające przyjęty przez wierzycieli układ stanowi zwieńczenie całego sądowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego. Od tego momentu dłużnik odzyskuje pełny zarząd nad swym przedsiębiorstwem, a jego zadaniem jest realizacja założeń układu. Nad całym procesem czuwa zaś ustanowiony przez sąd nadzorca wykonania układu. Podsumowując więc, wraz z zatwierdzeniem układu sytuacja dłużnika nie zależy już dłużej od woli wierzycieli czy też decyzji sądu. Warunki spłaty są już jasne. Kluczowym jest zaś, aby je terminowo realizować. Dłużnik może więc w pełni skupić się na poprawianiu kondycji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie ustalonych środków restrukturyzacyjnych