WSTĘPNY PLAN RESTRUKTURYZACYJNY

Kluczowym załącznikiem do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Jest to dokument prawno- ekonomiczny, który ma za zadanie opisać sytuację dłużnika, zdiagnozować przyczyny jego problemów finansowych oraz – co najważniejsze – wskazać zaplanowane działania naprawcze, które mają pomóc dłużnikowi w uniknięciu upadłości. Głównym celem wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest przekonanie Sądu, że postępowanie restrukturyzacyjne wobec dłużnika ma w ogóle sens i nie będzie prowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli. Wstępny plan restrukturyzacyjny jest obowiązkowym elementem wszystkich wniosków restrukturyzacyjnych. Nie występuje jedynie w postępowaniu o zatwierdzenie układu, gdzie – jak sama nazwa wskazuje – dłużnik nie musi już przekonywać Sądu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, lecz zwraca się o zatwierdzenie już zawartego porozumienia z wierzycielami (układu). Wstępny plan restrukturyzacyjny często stanowi podstawę lub co najmniej punkt wyjścia dla nadzorcy czy zarządy sądowego do przygotowania zasadniczego planu restrukturyzacyjnego w toku postępowania. Z tych względów jest do dokument o kluczowym znaczeniu dla postępowania i powinien zostać przygotowany profesjonalnie i z dużą starannością.

123

Przyczyny trudnej sytuacji

Wstępny plan restrukturyzacyjny musi zawierać analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika. Jest to niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia restrukturyzacji. Dopiero bowiem właściwe i trafne określenie przyczyn pozwoli na odpowiedni dobór środków naprawczych. Analiza powinna obejmować krótki opis firmy, branży oraz rynku, na którym funkcjonuje. Wskazywać jakie wydarzenia czy procesy doprowadziły do pogorszenia się sytuacji finansowej dłużnika. Przyczyny mogą być różne – od nierzetelnych kontrahentów, poprzez nietrafione inwestycje czy wreszcie zmiany całego rynku. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. We wstępnym planie dłużnik przedstawia swoją własną wstępną diagnozę. W toku postępowania zostanie ona jeszcze zweryfikowana przez nadzorcę czy zarządcę, który tworzy zasadniczy plan restrukturyzacyjny.

WSTĘPNY PLAN RESTRUKTURYZACYJNY

Planowane działania naprawcze

Dla prawidłowego i skutecznego przebiegu restrukturyzacji absolutnie kluczowe znaczenie ma podjęcie odpowiednich środków restrukturyzacyjnych, czyli działań naprawczych, które mają w założeniu poprawić funkcjonowanie firmy dłużnika. We wstępnym planie restrukturyzacyjnym celem dłużnika nie jest jeszcze precyzyjne określenie wszystkich koniecznych działań naprawczych, lecz jedynie wytworzenie w Sądzie przekonania, że restrukturyzacja ma sens, a podjęte środki restrukturyzacyjne będą faktycznie w stanie poprawić sytuację dłużnika. Muszą być one oceniane łącznie z analizą przyczyn trudnej stacji dłużnika – powinny bowiem dotyczyć tych obszarów działania firmy, w których ujawniły problemy i stanowić ich rozwiązanie. Środki naprawcze mogą polegać między innymi na: wycofaniu się z nierentownych obszarów działalności, odpowiednim dostosowaniu poziomu produkcji, obniżeniu kosztów działalności, redukcji zatrudnienia, wejściu na nowe rynki, wprowadzeniu nowych produktów, wdrożeniu istotnych zmian organizacyjnych czy wreszcie redukcji istniejącego zadłużenia. Wszystko powinno być oparte rzetelnych analizach ekonomicznych opisujących prognozowane skutki podjętych działań naprawczych.

Dłużnik powinien również oszacować niezbędne koszty związane z wdrożeniem tych działań.  Postępowanie restrukturyzacyjne jest pewnego rodzaju inwestycją. Dłużnik ponosi wydatki związane z samym postępowaniem jak i z zaplanowanymi działaniami naprawczymi. Koszty mogą być niekiedy znaczne – kiedy chodzi np. o przebranżowienie, wdrożenie nowego produktu czy poważne zmiany organizacyjne. Sąd musi ocenić czy to wszystko ma sens, czy te wydatki się opłacą i realnie mają szansę pomóc dłużnikowi w uniknięciu upadłości.

WSTĘPNY PLAN RESTRUKTURYZACYJNY

Zakładane ramy czasowe

Dłużnik musi również wskazać, w którym momencie będzie podejmował określone działania i jaki czas przewiduje na ich realizację. Warto, żeby prognozy w tym zakresie nie były optymistyczne lecz realne. Bardzo łatwo jest „na papierze” przeszacować swoje możliwości czy dobroczynne skutki wdrażanych rozwiązań. Przyjęcie realistycznych założeń jest na pewno jednym z elementów mogących przekonać sąd do tego, że dłużnik podchodzi rzetelnie do postępowania restrukturyzacyjnego i warto mu zaufać. Harmonogram powinien przy tym korespondować z rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego ramy czasowe powinny być inne niż w sanacji – ze względu na różny czas trwania obu postępowań.

Podsumowanie

Wstępny plan restrukturyzacyjny jest dokumentem o absolutnie kluczowym znaczeniu dla otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, dlatego powinien być przygotowany skrupulatnie i rzetelnie. Warto jego przygotowanie powierzyć zewnętrznym specjalistom, ponieważ sam dłużnik może mieć niekiedy problemy z trafnym zdiagnozowaniem przyczyn trudnej sytuacji czy właściwym określeniem niezbędnych działań naprawczych.