Najczęściej zadawane pytania

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uchronienie przedsiębiorców przed upadłością poprzez umożliwienie im przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zawarcia układu z wierzycielami. Postępowanie jest prowadzone pod kontrolą Sądu i z udziałem ustanowionego doradcy restrukturyzacyjnego. Układ ma określać warunki i termin spłaty zaległych zobowiązań. W toku tego postępowania nie dochodzi do wyprzedaży majątku dłużnika. Dłużnik zyskuje ochronę przed egzekucjami oraz czas na poprawę funkcjonowania swojej firmy, przywrócenie jej zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań i zawarcie układu z wierzycielami.

Postępowanie upadłościowe sprowadza się do zakończenia działalności
upadłego dłużnika, sprzedaży jego majątku i podziału uzyskanych w ten
sposób środków pomiędzy wierzycieli. Upadły dłużnik traci możliwość
podejmowania jakichkolwiek czynności, które w jego imieniu podejmuje
ustanowiony przez Sąd syndyk. W przypadku postępowania
restrukturyzacyjnego działalność gospodarcza jest nadal prowadzona a
dłużnik (co do zasady) zachowuje prawo do zarządzania swoją firmą.
Przedsiębiorstwo ma generować dochody, z których ma dojść do
zaspokojenia wierzycieli – na zasadach określonych w układzie.

Restrukturyzacja może być bardzo przydatnym narzędziem dla
przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, ale
nadal chcą walczyć o ocalenie swojej firmy i uniknięcie upadłości.
Warunkiem złożenia wniosku jest znajdowanie się w stanie
niewypłacalności, albo realnego zagrożenia niewypłacalnością.
Niewypłacalność jest rozumiana tak samo jak w prawie upadłościowym
– jako utrata zdolności do regulowania swoich wymagalnych
zobowiązań pieniężnych.

Istnieje 5 rodzajów postepowań restrukturyzacyjnych. Wybór
właściwego trybu jest pierwszą decyzją, którą należy podjąć.
Postępowania różnią się ze sobą dość istotnie, gwarantując
przedsiębiorcą różny zakres ochrony ale i kontroli, której podlegają w
ich trakcie. Wyróżnia się:
⁃ Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
⁃ Postępowanie o zatwierdzenie układu j
⁃ Postępowanie układowe
⁃ Przyspieszone postępowanie układowe
⁃ Postępowanie sanacyjne

Układ jest formą zbiorowej ugody lub umowy zawartej pomiędzy
dłużnikiem a wierzycielami. Określa on przede wszystkim zasady na
jakich dłużnik będzie spłacał zaległe zobowiązania na rzecz wierzycieli.
Jego przyjęcie zależy od decyzji wierzycieli, którzy głosują nad ​
propozycjami układowymi dłużnika na zgromadzeniu. Przekonanie
wierzycieli jest kluczowe dla powodzenia postępowania
restrukturyzacyjnego.

Propozycje układowe określają zasady spłaty zobowiązań przez dłużnika
na rzecz wierzycieli. Najczęściej pochodzą bezpośrednio od dłużnika. Są
one przedmiotem głosowania, a w razie uzyskania odpowiedniej
większości zostają zatwierdzone w formie układu. Mogą one określać
np. Częściowe umorzenie zobowiązań, odroczenie w czasie ich spłaty,
rozłożenie spłaty na raty czy konwersje zobowiązań na udziały w
przedsiębiorstwie dłużnika.

Plan restrukturyzacyjny jest najważniejszym dokumentem w
postępowaniu restrukturyzacyjnym. Opisuje on przede wszystkim
działalność dłużnika, wskazuje na przyczyny pogorszenia jego sytuacji,
określa planowane środki restrukturyzacyjne – czyli działania
naprawcze, ich harmonogram i związane z nimi koszty. Jego głównym
celem jest przekonanie wierzycieli, że dłużnik ma szanse wyjść na
prostą i zasługuje na kolejną szansę w postaci zawarcia układu.

Dla dłużnika postępowanie restrukturyzacyjne jest przede wszystkim
szansą na redukcję zadłużenia i określenie możliwych do realizacji i
dostosowanych do jego sytuacji zasad jego spłaty. Ponadto pozwala na
szybką poprawę sytuacji – w postaci zablokowania postępowań
egzekucyjnych i zawieszenia konieczności regulowania zobowiązań
kredytowych.

Wierzycielom postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na wgląd w
faktyczną sytuację dłużnika oraz ustalenie równych i jednolitych dla
wszystkich zasad spłaty zaległych wierzytelności. Pozwala czerpanie
korzyści z dalszej współpracy z dłużnikiem oraz często – uzyskanie
większej spłaty niż w przypadku postępowań upadłościowych czy
egzekucyjnych.

Co to jest restrukturyzacja?

Jest to szczególny tryb postępowania cywilnego dedykowany przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej. Głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w uniknięciu upadłości w szczególności poprzez doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. Układ to forma zbiorowej ugody, które określa zasady spłaty zaległych zobowiązań. Postępowanie jest prowadzone pod kontrolą Sądu i z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego, który pomaga dłużnikowi w przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego i nadzoruje go. W trakcie postępowania przedsiębiorca uzyskuje ochronę przed wierzycielami, która pozwolą mu na spokojne wdrożenie planu naprawczego.

Korzyści z restrukturyzacji: